OBJECTIUS GENERALS

  1. Facilitar el procés d’inserció laboral ordinària dels/les usuaris/es de l’entitat tot ajudant-los a adquirir i potenciar els hàbits i coneixements interdisciplinaris i tecnicoprofessionals que afavoreixen aquest procés.
  2. Respondre a les demandes de treball no cobertes a Lleida.
  3. Actuar com a mediadors entre les necessitats dels/les usuaris/es i els diferents recursos de les comarques de Lleida per tal d’aconseguir la seva inserció laboral al mercat laboral ordinari.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

  1. Acompanyar als/les usuaris/es en el procés d’inserció tot establint per a cadascun/a d’ells/es itineraris i tutories individualitzades.
  2. Donar suport en l’àmbit familiar, personal i social per tal de poder millorar en l’àmbit professional.
  3. Millorar les competències tècniques i professionals dels treballadors/es.
  4. Dissenyar i posar en marxa les diferents accions per a potenciar la inserció laboral dels usuaris i les usuàries.
  5. Aconseguir i posteriorment mantenir la motivació per la feina i el compliment de les tasques.
  6. Contactar amb les empreses per detectar les seves necessitats.
  7. Establir un seguiment periòdic amb els empresaris els quals tenen contractat els nostres serveis i, per tant, acullen un/a o més usuaris/es d’aquest projecte.